Privacybeleid

 

1. Een overzicht van gegevensbescherming

 

Algemene informatie

 

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze Verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder deze tekst hebben opgenomen.

 

Gegevensregistratie op deze website

 

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (dwz de “Gegevensbeheerder”)?

 

De gegevens op deze website worden verwerkt door de uitgever van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "gegevensbeheerder" genoemd)" in dit privacybeleid.

 

Hoe leggen we uw gegevens vast?

 

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult in ons contactformulier.

 

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

 

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

 

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

 

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

 

Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

 

 

 

 

 

Analysetools en tools van derden

 

Het is mogelijk dat uw browse-patronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

 

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder.

 

 

 

2 . Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

 

De beheerders van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

 

We wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "Gegevensbeheerder" genoemd)

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

 

Telefoon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-mail: info@tunap.com

 

De gegevensbeheerder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Bewaartermijn

 

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

 

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming zoals voorgeschreven door de wet

 

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

STARHEAD GmbH

 

Telefoon: +49 (0) 8171 42 88 55 0

E-mail: datenschutz@tunap.com

 

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

 

Onder andere tools van bedrijven die in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-beveiligde niet-EU-landen zijn gevestigd, zijn in onze website geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonsgegevens vrij te geven aan de beveiligingsinstanties en u als betrokkene heeft geen gerechtelijke procedure om uzelf voor de rechtbank te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse agentschappen (bijv. De geheime dienst) uw persoonlijke gegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. We hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

 

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven ook te allen tijde intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van enige gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw herroeping.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

 

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) (e) of (f) AVG , hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze gegevensbeschermingsverklaring om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke gegevensverwerking is gebaseerd. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in staat zijn om dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens aan te dragen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (bezwaar op grond van art. 21 (1) AVG ).

 

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 (2) AVG ).

 

 

 

 

 

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

 

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar ze gewoonlijk hun woon- of werkplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending plaatsvond. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract na te komen, aan u of een derde partij overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke zou moeten eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

 

SSL- en / of TLS-codering

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals inkooporders of vragen die u ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http: //” naar “https: //” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

 

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

 

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

 

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen, is van toepassing in de volgende gevallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is / wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 (1) AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van algemeen belang die worden genoemd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

 

Afwijzing van ongevraagde e-mails

 

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in ons Impressum om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

 

 

 

3 . Registratie van gegevens op deze website

 

Cookies

 

Onze websites en pagina's gebruiken wat de branche "cookies" noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

 

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

 

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen de analyse van gebruikerspatronen of het weergeven van reclameboodschappen zijn.

 

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het leveren van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bv. cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een ​​technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de beheerder te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies is gevraagd, worden de respectievelijke cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en dat u alleen in specifieke gevallen cookies accepteert. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

 

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u afzonderlijk op de hoogte brengen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

 

 

Cookie-toestemming met Piwik Pro

 

Onze website maakt gebruik van de Piwik Pro- technologie voor cookies-toestemming om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat en de documentatie ervan in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Deze technologie wordt ons aangeboden en geleverd door WÜRTH IT GmbH, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Duitsland (hierna WÜRTH IT genoemd).

 

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van WÜRTH IT om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens wordt er via de Piwik Pro Consent Manager een cookie in uw browser opgeslagen om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen daarvan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden geregistreerd, worden bewaard totdat u ons vraagt ​​om ze te verwijderen, de cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet langer bestaat. Dit laat eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen onverlet.

 

Piwik Pro gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is Art. 6 Sect. 1 zin 1 lit. c AVG. 

 

Contract gegevensverwerkingsovereenkomst

 

Ons bedrijf heeft een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met WÜRTH IT (leverancier van de Piwik Pro Consent Manager) . Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacybescherming die garandeert dat WÜRTH IT alle persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Serverlogbestanden

 

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

 

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

 

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) (b) AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van aan ons gestelde vragen (art. 6 (1) (f) AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 (1) ) (a) AVG) als deze is verkregen.

 

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Registratie op deze website

 

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. We zullen de gegevens die u invoert alleen gebruiken voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De vereiste informatie die we vragen op het moment van registratie, moet volledig worden ingevuld. Anders weigeren we de registratie.

 

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in geval van technische wijzigingen, zullen we het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

 

We verwerken de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd op basis van uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG).

 

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat dwingende wettelijke bewaarplichten onverlet.

 

Registratie met Facebook Connect

 

In plaats van je direct op deze website te registreren, heb je ook de mogelijkheid om je via Facebook Connect te registreren. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen overgedragen.

 

Als u besluit om u via Facebook Connect te registreren en op de knop "Aanmelden met Facebook" / "Verbinden met Facebook" klikt, wordt u automatisch verbonden met het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel doorgelinkt naar deze website of onze diensten. Deze link geeft ons toegang tot de gegevens die u bij Facebook hebt gearchiveerd. Deze gegevens omvatten voornamelijk het volgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Facebook naam
 • Facebook profielfoto en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mailadres gearchiveerd met Facebook
 • Facebook identiteit
 • Facebook vriendenlijsten
 • Facebook Likes (informatie over 'Vind ik leuk')
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

 

Deze informatie wordt gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en aan te passen.

 

De registratie via Facebook Connect en de daarmee verbonden gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd op basis van uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken, wat van invloed is op alle toekomstige transacties daarna.

 

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na de verdere doorgifte valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot gegevens die door Facebook rechtstreeks bij Facebook worden verwerkt, doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php .

 

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Gebruik deze links om toegang te krijgen tot deze informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/ .

 

 

 

4 . Analysetools en advertenties

 

Google Tag Manager

 

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

 

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de tools uit die via het zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

 

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien de betreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1) (a) AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder een verscheidenheid aan gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina's, tijd doorgebracht op de pagina, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat is toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

 

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkennen om de patronen van gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google geregistreerde informatie op de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

 

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bv. een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1) (a) AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

 

 

 

Browser plug-in

 

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

 

Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

 

Verwerking van contractgegevens

 

We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

 

Archiveringsperiode

 

Gegevens over het gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

 

 

 

LinkedIn Insight Tag

 

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

 

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

 

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag krijgen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Met behulp van LinkedIn Insight Tags kunnen we ook meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of andere handelingen verrichten (conversiemeting). De conversiemeting kan ook over apparaten heen plaatsvinden (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie waarmee we bezoekers van onze website gerichte advertenties buiten de website kunnen laten zien, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de geadresseerde plaatsvindt.

 

LinkedIn verzamelt zelf ook logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe ID's van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overige gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd.

 

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonlijke gegevens van de websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en deze gebruiken voor zijn eigen promotionele activiteiten. Details zijn te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig.

 

Legale basis

 

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6(1) (a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

 

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

 

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van het gebruikersgedrag door LinkedIn en gerichte reclame via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

 

Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden in de accountinstellingen beheren. Om te voorkomen dat LinkedIn informatie die op onze site is verzameld, koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account voordat u onze site bezoekt.

 

Gegevensverwerking

 

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement - DPA) afgesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt worden op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

5 . Nieuwsbrief

 

Nieuwsbriefgegevens

 

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming geven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

 

De verwerking van de informatie die is ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). U kunt de toestemming die u heeft gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door in de nieuwsbrief op de link "Uitschrijven" te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eventuele gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

 

De gegevens die bij ons worden ingediend met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefserviceprovider en worden verwijderd uit de nieuwsbrief-distributielijst nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet meer van toepassing is. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen van onze nieuwsbrief-distributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG.

 

Nadat u zich heeft afgemeld van de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief-serviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

 

 

 

CleverReach

 

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach" genoemd). CleverReach is een dienst waarmee het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u heeft ingevoerd om u te abonneren op onze nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

 

Met nieuwsbrieven die we via CleverReach versturen, kunnen we de gebruikerspatronen van onze nieuwsbriefontvangers analyseren. In samenhang hiermee is onder meer mogelijk hoeveel ontvangers de nieuwsbrief e-mail daadwerkelijk hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van een tool genaamd Conversion Tracking kunnen we ook bepalen of een actie die vooraf is gedefinieerd in de nieuwsbrief, ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden nadat op de link werd geklikt (bijvoorbeeld de aankoop van een product op deze website). Ga voor meer informatie over de gegevensanalysediensten door CleverReach-nieuwsbrieven naar: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/ .

 

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). U kunt uw gegeven toestemming op elk moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan uw herroeping.

 

Als u geen analyse door CleverReach wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We bieden u een link om dit te doen in elk nieuwsbriefbericht.

 

De gegevens die bij ons worden ingediend met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief-serviceprovider en verwijderd uit de nieuwsbrief-distributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

 

Nadat u zich heeft afgemeld van de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief-serviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

 

Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/ .

 

Uitvoering van een contractgegevensverwerkingsovereenkomst

 

Wij hebben met de aanbieder van CleverReach een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van CleverReach de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig toe.

 

 

 

6 . Plug-ins en tools

 

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

 

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

 

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

 

Bovendien kan YouTube, nadat u begonnen bent met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat of vergelijkbare technologieën voor herkenning plaatsen (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle liggen.

 

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier weer te geven. Volgens art. 6 (1) (f) AVG, dit is een gerechtvaardigd belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1) (a) AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

 

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

 

 

 

7. Onze optredens op sociale media

 

Gegevensverwerking via sociale netwerken

 

We onderhouden openbaar beschikbare profielen op sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

 

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. Kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

 

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

 

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media zien. Als u een account bij het sociale netwerk hebt, kan op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

 

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de portalen van sociale media kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke socialemediaportalen.

 

Legale basis

 

Ons optreden op sociale media moet zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) verlicht. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. Toestemming in de zin van art. 6 (1) (a) AVG).

 

Verantwoordelijkheid en oplegging van rechten

 

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de beheerder van het sociale mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) in principe zowel jegens ons als jegens de beheerder van het respectieve socialemediaportaal (bijv. Facebook) beschermen.

 

Houd er rekening mee dat, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerders van het socialemediaportaal, wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de socialemediaportalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

 

Opslagtijd

 

De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de aanwezigheid op sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkoperatoren voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de sociale netwerkoperatoren (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

 

 

 

Individuele sociale netwerken

 

Facebook

 

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en naar andere derde landen.

 

Met Facebook hebben wij een overeenkomst gesloten over gedeelde verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook Fanpage bezoekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

 

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

 

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

 

 

Instagram

 

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

 

Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://help.instagram.com/519522125107875 .

 

 

 

YouTube

 

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .