Meddelande om dataskydd

Integritetspolicy

1. En översikt över dataskyddet

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här hemsidan. Termen ”personuppgifter” avser alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För mer information om ämnet dataskydd ber vid dig läsa vår Dataskyddsförklaring, som vi har inkluderat nedanför det här dokumentet.

Datainsamling på hemsidan

Vem är ansvarig för att samla in data på den här hemsidan (d.v.s. ”personuppgiftsansvarig”)?

Datan på den här hemsidan hanteras av webbplatsoperatören, vars kontaktinformation finns i avsnittet ”Information om den ansvariga parten (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)” i den här Integritetspolicyn.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter när du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system eller efter att du samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. De här uppgifterna består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten då du besökte hemsidan). Den här informationen registreras automatiskt när du besöker webbplatsen.

Till vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina mönster som användare.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att få information om källan, mottagarna och syftena med dina arkiverade personuppgifter när som helst utan att behöva betala någon avgift för detta. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller tas bort. Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter hanteras så har du möjligheten att återkalla det medgivandet när du vill, vilket kommer att påverka all framtida datahantering. Du har också rätt att kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Vidare har du rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Tveka inte att ta kontakt med oss när som helst om du har frågor om det här eller över andra dataskyddsrelaterade områden.

Analysverktyg och verktyg från tredje parter

Det finns en möjlighet att dina surfvanor analyseras statistiskt när du besöker den här hemsidan. Sådana analyser görs främst med det vi hänvisar till som analysprogram.

För mer information om analysprogram ber vi dig läsa vår Dataskyddsförklaring här nedanför.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna för den här webbplatsen och dess sidor tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med gällande dataskyddslagar och den här Dataskyddsförklaringen.

När du använder webbplatsen så samlas flera olika personuppgifter in. Personuppgifter avser alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Den här Dataskyddsförklaringen förklarar vilka uppgifter vi samlar in och även vilka ändamål uppgifterna används för. Den förklarar också hur och för vilka syften informationen samlas in.

Vi vill göra dig uppmärksam på att överföringen av data via internet (t.ex. genom e-post) kan råka ut för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda data helt från åtkomst från tredje parter.

Information om den ansvariga parten (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Ansvarigt personuppgiftsbiträde för den här webbplatsen är:

TUNAP GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

Telefonnummer: +49 (0) 8171 16 00 0

E-post: info@tunap.com

Den personuppgiftsansvarige är en fysisk person eller juridisk entitet som på egen hand eller gemensamt med andra fattar beslut om syftena med och resurserna för att hantera personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser m.m.).

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringstid har angetts i den här integritetspolicyn, så lagras dina personuppgifter hos oss tills ändamålet de samlades in för inte längre är aktuellt. Om du förevisar en rättfärdigad begäran om borttagning eller återkallar ditt medgivande till datahanteringen, så raderas dina uppgifter, om vi inte har andra juridiskt påbjudande orsaker för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatt eller lagringstider enligt handelsrätten). I det senare fallet så sker raderingen efter att dessa orsaker inte längre gäller.

Val av ett Dataskyddsombud enligt lagkravet

Vi har utsett ett Dataskyddsombud för vårt företag.

STARHEAD GmbH

Telefonnummer: +49 (0) 8171 42 88 55 0

E-post: datenschutz@tunap.com

Information om dataöverföringar till USA och andra länder utanför EU

Bland annat integreras verktyg från företag som är registrerade i USA eller andra ur ett dataskyddsperspektiv mindre säkra länder utanför EU på vår webbplats. Om dessa verktyg är aktiva så kan dina personuppgifter potentiellt överföras till dessa länder utanför EU och hanteras där. Vi måste påpeka att det inte går att garantera en dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU i dessa länder. Bolag i USA är till exempel skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter och du som datasubjekt har inga rättsliga möjligheter att försvara dig i domstol. Därför kan det inte uteslutas att myndigheter i USA (t.ex. Secret Service) hanterar, analyserar och arkiverar dina personuppgifter i övervakningssyften. Vi har ingen kontroll över dessa hanteringsaktiviteter.

Återkallande av ditt medgivande till datahanteringen

Det är många dataöverföringstransaktioner som endast är möjliga efter ditt uttryckliga medgivande. Du kan också återkalla alla medgivanden som du redan har gett oss när du vill. Detta ska ske utan att påverka den laga insamlingen av data som skett före ditt återkallande.

Rätt att invända mot datainsamlingen i särskilda fall, rätt att invända mot direktreklam (art. 21, GDPR)

Om dessa uppgifter hanteras enligt art. 6(1)(e) eller (f) GDPR, så har du rätt att när som helst invända mot hanteringen av dina personuppgifter på grunder som rör din unika situation. Det här gäller också eventuell profilering utifrån de här villkoren. För att fastställa den lagliga grunden som eventuell datahantering baseras på, så ber vi dig läsa den här dataskyddsförklaringen. Om du lämnar in en invändning så kommer vi inte längre att hantera dina berörda personuppgifter, om vi inte är i en ställning där vi kan framvisa övertygande skyddsvärda grunder för att hantera dina uppgifter, vilka äger företräde över dina intressen, rättigheter eller din frihet eller om syftet med hanteringen är att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter (invändning enligt art. 21(1) GDPR).

Om dina personuppgifter hanteras i direktreklamsyften så har du rätt att invända mot hanteringen av dina berörda personuppgifter när som helst. Det här gäller också profilering i sådan omfattning som hör samman med sådan direktreklam. Om du invänder så kommer inte dina personuppgifter längre att användas för direktreklamändamål (invändning enligt art. 21(2) GDPR).

Rätten att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR så har datasubjekt rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, i synnerhet i den medlemsstat där de vanligen har sin hemvist, sin arbetsplats eller den plats där det påstådda brottet har skett. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oavsett eventuella andra administrativa eller juridiska förfaranden som finns tillgängliga som lagliga resurser.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi lämnar över eventuella uppgifter som vi hanterar automatiskt på grundval av ditt medgivande eller för att uppfylla ett avtal till dig eller en tredje part i ett vanligt förekommande format som kan läsas av maskin. Om du skulle kräva att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig, så görs detta endast om det är tekniskt rimligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, så som beställningar eller förfrågningar som du skickar in till oss som webbplatsoperatörer, så använder den här webbplatsen ett antingen SSL- eller TLS-krypterat program. Du känner igen krypterade anslutningar genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från “http://” till “https://” och även genom att det syns en hänglåssymbol i adressfältet.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad så kan inte data som du överför till oss läsas av tredje parter.

Information om, korrigering och borttagning av uppgifter

I den omfattning som lagen tillåter så har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med hanteringen av dina uppgifter. Du har eventuellt också rätt att få dina uppgifter korrigerade eller borttagna. Tveka inte att ta kontakt med oss när som helst om du har frågor om detta eller över andra dataskyddsrelaterade områden.

Rätt att begära begränsningar i hanteringen

Du har rätt att kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Kontakta oss när som helst för att göra detta. Rätten att kräva begränsning i hanteringen gäller i följande fall:

 • Om du skulle anse att dina uppgifter som har arkiverats av oss inte är korrekta så behöver vi vanligen lite tid för att bekräfta detta. Under tiden som undersökningen pågår, har du rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina uppgifter.
 • Om hanteringen av dina personuppgifter har utförts/utförs på ett olagligt vis så kan du kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas istället för att begära att uppgifterna tas bort.
 • Om vi inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver det för att utöva, försvara eller hävda juridiska rättigheter, så har du rätt att kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas istället för att de tas bort.
 • Om du har gjort en invändning enligt art. 21(1) GDPR, så kommer dina och våra rättigheter att vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som ska ha företräde, så har du rätt att kräva att hanteringen av dina uppgifter begränsas.

Om du har begränsat hanteringen av dina personuppgifter, så kan dessa uppgifter – med undantag för att de arkiveras – endast hanteras efter ditt medgivande eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska entiteters rättigheter eller av viktiga orsaker som allmänhetens intresse, anfört av EU eller en medlemsstat i EU.

Avvisande av oombedd e-post

Vi invänder härmed mot att kontaktinformation som publicerats enligt den obligatoriska informationen som anges på vår Webbplatsinformation används för att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har bett om. Operatörerna för den här webbplatsen och dess sidor förbehåller sig den uttryckliga rätten att ta till juridiska åtgärder i händelse av att oombedd reklam skickas till oss, exempelvis genom spam-meddelanden.

3. Registrering av data på den här webbplatsen

Kakor

Våra webbplatser och sidor använder vad som kallas för ”kakor” i branschen (även cookies). Kakor är små textfiler som inte skadar din enhet på något vis. De lagras antingen temporärt så länge besöket varar (besökskakor) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta kakor). Besökskakor raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta kakor stannar kvar på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller tills din webbläsare automatiskt raderar dem.

I en del fall är det möjligt att kakor från tredje parter lagras på din enhet när du besöker vår hemsida (tredjepartskakor). De kakorna gör det möjligt för dig eller oss att använda vissa tjänster som den tredje parten erbjuder (t.ex. kakor för att hantera betalningar).

Kakor har olika funktioner. Många kakor är tekniskt nödvändiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar utan kakor (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Syftet med andra kakor kan vara att analysera användarens vanor eller att visa upp kampanjmeddelanden.

Kakor som krävs för elektroniska kommunikationstransaktioner (nödvändiga kakor) eller för vissa funktioner som du vill använda (funktionella kakor, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som behövs för att optimera hemsidan (t.ex. kakor som ger mätbara insikter om nätbesökarna) lagras enligt art. 6(1)(f), GDPR, om inte annan juridsk grund äger företräde. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att garantera en tekniskt felfri och optimerad prestanda av operatörens tjänster. Om ditt medgivande till att kakorna lagras har erhållits, så lagras de respektive kakorna endast enligt det erhållna medgivandet (art. 6(1)(a), GDPR, och detta medgivande kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att göra inställningar i din webbläsare så att du får besked varje gång kakor lagras och att endast tillåta kakor i vissa fall. Du kan också neka till att kakor lagras i vissa fall eller i allmänhet, eller aktivera borttagningsfunktionen som automatiskt raderar kakor när webbläsaren stängs. Om kakor har inaktiverats så kan den här webbplatsens funktioner vara begränsade.

Om kakor från tredje part används eller om kakor används i analytiska syften så meddelar vi dig detta separat enligt den här Dataskyddsförklaringen och, om det är tillämpligt, ber om ditt medgivande.

Medgivande av kakor från Piwik Pro

Vår webbplats använder medgivandetekniken från Piwik Pro för att få ditt medgivande av lagring av vissa kakor på din enhet och dataskyddslagstiftningen enligt den senares dokumentation. Den här tekniken tillhandahålls av: WÜRTH IT GmbH, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Tyskland (hädanefter kallade WÜRTH IT).

När du besöker vår webbplats upprättas en kontakt med WÜRTH IT:s servrar för att få ditt medgivande och andra förklaringar som gäller användningen av kakor. Därefter lagras en kaka i din webbläsare via Piwik Pro:s Consent Manager som gör det möjligt att allokera dina medgivanden eller återkallanden av dessa till den senare. Datan som registreras på det här viset lagras tills du ber oss att ta bort den, tar bort kakan eller tills syftet för att arkivera datan inte längre kvarstår. Detta ska gälla utan att påverka eventuella obligatoriska, lagbundna lagringstider.

Piwik Pro använder kakor för att inhämta medgivanden som krävs av lagen. Den juridiska grunden för användningen av sådana kakor är art. 6 sekt. 1 paragraf 1 lit. c GDPR.

Avtal om datahantering

Vårt företag har tecknat ett Avtal om datahantering med WÜRTH IT (leverantörer av Piwik Pro Consent Manager). Det här avtalet krävs av dataskyddslagstiftningen och garanterar att WÜRTH IT enbart hanterar alla personuppgifter på vår webbplats enligt våra anvisningar och enligt GDPR.

Loggfiler i servern

Leverantören av den här webbplatsen och dess sidor samlar och lagrar automatiskt information på så kallade serverloggfiler, vilka kommuniceras till oss automatiskt av din webbläsare. Informationen består av:

 • Vilken typ och version det är på webbläsaren som använts
 • Vilket operativsystem som använts
 • Hänvisande länk
 • Datorns värdnamn
 • Tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adressen

Den här datan slås inte samman med andra datakällor.

Den här datan registreras med grund i art. 6(1)(f), GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att garantera en tekniskt felfri framställning och optimerad prestanda av operatörens tjänster. För att uppnå detta måste serverloggfilerna registreras.

Begäran per e-post, telefon eller fax

Om du tar kontakt med oss via e-post, telefon eller fax så kommer din begäran, inklusive alla medföljande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och hanteras av oss i syfte att hantera din begäran. Vi för inte vidare dessa uppgifter utan ditt medgivande.

Den här datan hanteras enligt art. 6(1)(b), GDPR om din förfrågan hör samman med uppfyllandet av ett avtal eller behövs för att genomföra åtgärder som föregått avtalet. I alla andra fall så hanteras datan utifrån vårt legitima intresse i att effektivt hantera förfrågningar som görs till oss (art. 6(1)(f), GDPR) eller enligt ditt medgivande (art. 6(1)(a) GDPR) om sådant har erhållits.

Datan som skickas till dig av oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du begär att vi raderar, återkallar ditt medgivande till lagringen eller syftet för datalagringen utgår (t.ex. efter att din begäran har färdigbehandlats). Obligatoriska villkor enligt lagen - i synnerhet obligatoriska lagringstider - förblir opåverkade.

Registrering på webbplatsen

Du har möjligheten att registrera dig på den här webbplatsen för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast datan som du anger i syfte att använda det erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för. Den information vi efterfrågar vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars kommer vi att neka registreringen.

Vi använder den e-postadress du har angett under registreringen för att meddela dig om viktiga ändringar i vår portfolios omfattning eller i händelse av tekniska modifieringar.

Vi hanterar datan du har angett under registreringen enligt ditt medgivande (art. 6)(1)(a), GDPR.

Datan som anges under registreringen lagras av oss så länge du förblir registrerad på den här webbplatsen. Därefter raderas de uppgifterna. Detta ska gälla utan att påverka eventuella obligatoriska, lagbundna lagringstider.

Registrering hos Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen så har du också möjligheten att registrera dig via Facebook Connect. Den här tjänsten levereras av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks villkor så överförs den insamlade datan till USA och till andra tredjepartsländer.

Om du väljer att registrera dig via Facebook Connect och klickar på knappen ”Logga in med Facebook”/”Anslut med Facebook”, så kopplas du automatiskt till Facebooks plattform. Där kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Därmed kopplas din Facebook-profil till den här webbplatsen eller våra tjänster. Anslutningen ger oss tillgång till de uppgifter som du har arkiverat hos Facebook. Den här datan består främst av följande:

 • Facebook-namn
 • Profilfoto på Facebook
 • Omslagsfoto på Facebook
 • E-postadress som arkiverats hos Facebook
 • Facebook-ID
 • Vänlista på Facebook
 • Facebook-gillanden (information om vad du ”gillat”)
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Land
 • Språk

Den här informationen används för att iordningställa, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

Registreringen via Facebook Connect och tillhörande datahanteringstransaktioner implementeras enligt ditt medgivande (art. 6(1)(a), GDPR). Du kan återkalla det medgivandet när du vill, vilket påverkar all framtida datahantering.

Vad gäller personuppgifter som samlas in på vår webbplats med hjälp av verktyget som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook, så är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för den här datahanteringen (art. 26 DSGVO). Det gemensamma ansvaret begränsas automatiskt till insamlingen av data och dess vidarebefordran till Facebook. Facebooks hantering som äger rum efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De förpliktelser som tillfaller oss gemensamt har framställts i ett gemensamt hanteringsavtal. Avtalet hittar du här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt det här avtalet är vi ansvariga för att tillhandahålla sekretessinformationen när vi använder Facebook-verktyget och för en sekretessäker implementering av verktyget på vår hemsida. Facebook är ansvariga för datasäkerheten hos Facebooks produkter. Du kan utöva dina rättigheter som datasubjekt (t.ex. begäran om information) som rör data som hanterats av Facebook direkt till Facebook. Om du utövar dina rättigheter som datasubjekt hos oss så är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). Mer information hittar du här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 and https://www.facebook.com/policy.php.

Se Facebooks användarvillkor och policy om datasekretess för att få mer information om detta. Du hittar informationen via de här länkarna: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Analysverktyg och annonsering

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör att vi kan integrera spårnings- eller statistiska verktyg och andra tekniker på vår hemsida. Google Tag Manager skapar inte några användarprofiler, lagrar inte kakor och utför inte några oberoende analyser. Den hanterar och kör verktygen som är integrerade därigenom. Däremot samlar Google Tag Manager in din IP-adress, vilken också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används med grund i art. 6(1)(f), GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att olika verktyg integreras och administreras snabbt och okomplicerat på webbplatsen. Om ditt medgivande har erhållits, så utförs hanteringen endast enligt det erhållna medgivandet (art. 6(1)(a), GDPR, och detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av den tjänsten är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera hur webbplatsens besökare beter sig. I det syftet tar webbplatsoperatören emot olika användardata, så som vilka sidor som besökts, hur lång tid sidan har besökts, vilket operativsystem som använts och användarens ursprung. Google kan konsolidera dessa data i en profil som allokeras tlll respektive användare eller användarens enhet.

Google Analytics använder tekniker som känner igen användaren i syfte att analysera användarens beteenden (t.ex. kakor eller enhetens fingeravtryck). Webbplatsen använder information som registrerats av Google, och denna överförs som regel till en Google-server i USA där den lagras.

Det här analysverktyget används enligt art. 6(1)(f), GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att analysera användarnas vanor för att optimera både de tjänster som erbjuds på nätet och operatörens annonseringsaktiviteter. Om motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om att lagra kakor), så utförs hanteringen endast enligt det erhållna medgivandet (art. 6(1)(a), GDPR, och detta samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra att dina uppgifter registreras och hanteras av Google genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som du hittar på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles Dataskyddsförklaring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Avtal om datahantering

Vi har tecknat ett datahanteringsavtal med Google och implementerar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta lagkrav när vi använder Google Analytics.

Arkiveringsperiod

Data om användaren eller incidentnivån som lagras av Google och som är kopplad till kakor, användar-ID eller annonserings-ID (t.ex. DoubleClick-kakor, Androids annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Klicka på följande länk för att få mer information: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

LinkedIn Insight Tag

Denna webbplats använder Insight Tag-taggar från LinkedIn. Denna tjänst tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Behandling av data med LinkedIn Insight Tag

Vi använder LinkedIn Insight Tag-taggar för att få information om besökare på vår webbplats. När en webbplatsbesökare är registrerad hos LinkedIn kan vi analysera de viktigaste yrkesuppgifterna (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch, jobbtitel) på våra webbplatsbesökare för att hjälpa oss att bättre rikta vår webbplats till relevant publik. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tag-taggar för att mäta om besökare på våra webbplatser gör ett köp eller utför andra åtgärder (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också utföras över enheter (t.ex. från PC till surfplatta). LinkedIn Insight Tag har också en retargeting-funktion som gör att vi kan visa riktad reklam för besökare på vår webbplats utanför webbplatsen. Enligt LinkedIn sker ingen identifiering av annonseringsadressen.

LinkedIn själva samlar också in loggfiler (URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och åtkomsttid). IP-adresserna förkortas eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar över enheter) anonymiseras (pseudonymiseras). De direkta identifierarna för LinkedIn-medlemmar raderas av LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas av oss som webbplatsoperatör till specifika individer. LinkedIn kommer att lagra de personuppgifter som samlats in från webbplatsbesökare på sina servrar i USA och använda den för sina egna marknadsföringsaktiviteter. Mer information finns i LinkedIn sekretesspolicy på https://se.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig

Rättslig grund

Användningen av LinkedIn Insight baseras på Art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor) utförs lagringen uteslutande på grundval av art. 6 (1) (a) GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Detaljer hittar du här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Invändning mot användningen av LinkedIn Insight Tag

Du kan invända mot LinkedIn Insight Tag av användarbeteende och riktad annonsering på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Dessutom kan LinkedIn-medlemmar styra användningen av deras personliga information för reklamändamål i kontoinställningarna.

För att förhindra att LinkedIn länkar information som samlas in på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som är upplagt av dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

5. Nyhetsbrev

Data i samband med nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen så behöver vi få en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan bekräfta att du är ägaren till den e-postadress som angetts, och samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ingen annan data samlas in eller så samlas den endast in på frivillig basis. Vi använder endast sådan data för att skicka ut den begärda informationen och delar inte med oss av sådan data till tredje parter.

Hanteringen av informationen som anges i formuläret för prenumeration av nyhetsbrevet sker endast enligt ditt medgivande (art. 6(1)(a), GDPR). Du kan återkalla ditt medgivande som du har gett till arkivering av data, e-postadress och användning av den här informationen för att skicka ut nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att klicka på länken ”Säg upp prenumerationen” i nyhetsbrevet. Detta ska ske utan att påverka den laga insamlingen av data som skett före ditt återkallande.

Datan som lagras hos oss för prenumerationen av nyhetsbrevet lagras hos oss tills du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten och raderas från nyhetsbrevslistan när du har sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller efter att syftet har slutat gälla. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår nyhetsbrevslista efter eget gottfinnande inom omfattningen för vårt legitima intresse enligt art. 6(1)(f), GDPR.

När du har sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet så kan din e-postadress lagras hos oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en särskild lista för att förhindra vidare mejlutskick. Datan från den listan används endast för det här ändamålet och slås inte samman med annan data. Detta ligger i både ditt och vårt intresse för att uppfylla de juridiska kraven vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse enligt art. 6(1)(f), GDPR. Lagringen i den här listan pågår tills vidare. Du kan invända mot lagringen om dina intressen äger företräde framför vårt legitima intresse.

CleverReach

Den här hemsidan använder CleverReach för att skicka ut nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (hädanefter ”CleverReach”). CleverReach är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskicket av nyhetsbrev. Datan du har angett i syfte att prenumerera på vårt nyhetsbrev (t.ex. e-postadressen) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller på Irland.

Nyhetsbrev som vi skickar ut via CleverReach gör att vi kan analysera användarvanor hos våra nyhetsbrevsmottagare. Bland annat är det möjligt att se hur många mottagare som faktiskt öppnat nyhetsmejlet och hur ofta de olika länkarna i nyhetsbrevet har klickats på. Med hjälp av verktyget Conversion Tracking så kan vi också avgöra om en handling som har fördefinierats i nyhetsbrevet faktiskt har utförts när länken har klickats på (t.ex. köp av en produkt på webbplatsen). Du hittar mer information om dataanalystjänsterna från CleverReach på: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Datan hanteras baserat på ditt medgivande (art. 6(1)(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla alla medgivanden du har gjort genom att säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta ska ske utan att påverka laga datahanteringstransaktioner som skett före ditt återkallande.

Om du inte vill tillåta CleverReach:s analys så måste du säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Det finns en länk där du kan göra detta i varje nyhetsbrev.

Datan som lagras hos oss för prenumerationen av nyhetsbrevet lagras hos oss tills du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten och raderas från nyhetsbrevslistan när du har sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Data som lagras hos oss i andra syften förblir opåverkad.

När du har sagt upp prenumerationen på nyhetsbrevet så kan din e-postadress lagras hos oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en särskild lista för att förhindra vidare mejlutskick. Datan från den listan används endast för det här ändamålet och slås inte samman med annan data. Detta ligger i både ditt och vårt intresse för att uppfylla de juridiska kraven vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse enligt art. 6(1)(f), GDPR. Lagringen i den här listan pågår tills vidare. Du kan invända mot lagringen om dina intressen äger företräde framför vårt legitima intresse.

Se Dataskyddsvillkoren hos CleverReach på: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Utförandet av ett avtal om datahantering

Vi har tecknat ett datahanteringsavtal med leverantören CleverReach och implementerar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta lagkrav när vi använder CleverReach.

6. Tillägg och verktyg

YouTube med expanderad dataskyddsintegrering

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det expanderade dataskyddsläget. Enligt YouTube så garanterar det här läget att YouTube inte lagrar någon information om besökare till den här webbplatsen innan de tittar på videon. Det betyder däremot inte nödvändigtvis att delandet av data med YouTube-partners kan uteslutas som en följd av det expanderade dataskyddsläget. Oavsett om du tittar på en video eller inte, så kommer YouTube till exempel alltid att upprätta en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk.

Så snart du börjar spela en YouTube-video på den här webbplatsen så upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därigenom så får YouTube-servern besked om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår hemsida så möjliggör du för YouTube att direkt allokera dina surfvanor till din personliga profil. Du har möjligheten att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Efter att du har börjat spela en video så kommer YouTube kunna placera olika kakor på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetens fingeravtryck). På det viset kan YouTube hämta in information om den här webbplatsens besökare. Bland annat så används den här informationen för att generera videostatistik med sikte på att förbättra användarvänligheten på webbplatsen och förhindra bedrägeriförsök.

Under vissa omständigheter så kan ytterligare datahanteringstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande vis. Detta är ett legitimt intresse enligt art. 6(1)(f), GDPR. Om motsvarande avtal har begärts så utförs hanteringen endast enligt det erhållna medgivandet (art. 6(1)(a), GDPR, och detta samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information om hur YouTube hanterar användardata så kan du läsa YouTubes datasekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Vår närvaro på sociala medier

Datahantering i sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk vi använder hittar du här nedanför.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter m.fl. kan vanligen analysera ditt användarbeteende på ett omfattande vis om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller bannerannonser). När du besöker våra sociala medier-sidor så utlöses flertalet dataskyddsrelevanta hanteringshändelser. I närmare detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår sociala mediesida, så kan operatören för den sociala medieportalen tillskriva ditt användarkonto det besöket. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto i den respektive sociala medieportalen. I det fallet samlas dessa uppgifter till exempel in via kakor som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Genom att använda datan som samlas in på det här viset kan operatörerna för de sociala medieportalerna skapa användarprofilerna där deras preferenser och intressen lagras. På det här viset kan du se intressebaserade annonser inuti och utanför din närvaro på sociala medier. Om du har ett konto på det sociala nätverket så kan intressebaserad annonsering visas på alla enheter där du är inloggad eller har loggat in på.

Observera också att vi inte kan spåra alla hanteringshändelser i de sociala medieportalerna. Beroende på leverantören så kan därför ytterligare hanteringshändelser utföras av operatörerna i de sociala medieportalerna. Du hittar mer information i respektive social medieportals användarvillkor och sekretesspolicy.

Juridisk grund

Vår närvaro på sociala medier bör säkerställa en så bred närvaro som möjligt på internet. Det här är ett legitimt intresse enligt art. 6 (1) lit. f, GDPR. Analysprocesserna som initieras av sociala nätverk kan baseras på avvikande juridiska grunder vilka specificeras av operatörerna för de sociala nätverken (t.ex. medgivande enligt art. 6 (1) (a), GDPR).

Ansvar och rättighetsutövande

Om du besöker en av våra sociala medie-sidor (t.ex. Facebook) så är vi, tillsammans med operatören för den sociala medieplattformen ansvariga för de datahanteringshändelser som utlöses under besöket. Du kan i princip skydda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av hantering, dataportabilitet och klagomål) gentemot oss samt gentemot operatören för respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att trots det delade ansvaret med operatörer för sociala medieportaler, så har vi inte ett fullständigt inflytande över de sociala medieportalernas datahanteringshändelser. Våra möjligheter avgörs av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Datan som samlas in direkt från oss via den sociala medienärvaron raderas från våra system så snart du ber oss att radera den, du återkallar ditt medgivande till lagringen eller syftet för datalagringen utgår. Lagrade kakor förblir på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska villkor enligt lagen - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för din data som lagras av operatörerna för de sociala nätverken för sina egna syften. För mer information kan du ta kontakt direkt med operatörerna för de sociala nätverken (t.ex. i deras sekretesspolicy, se här nedanför).

Enskilda sociala nätverk

Facebook

Vi har en Facebook-profil. Leverantören av den här tjänsten är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks villkor så överförs den insamlade datan till USA och till andra tredjepartsländer.

Vi har ingått ett avtal med Facebook om delat ansvar för datahanteringen (tillägget Personuppgiftsansvarig). Det här avtalet fastställer vilka datahanteringshändelser som vi eller Facebook är ansvariga för när du besöker vår sida på Facebook. Det här avtalet kan ses på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan anpassa dina annonsinställningar på ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). Du hittar mer information här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information hittar du i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en Instagram-profil. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC). Du hittar mer information här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du hittar mer upplysningar om hur de hanterar dina personuppgifter i Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Vi har en YouTube-profil. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du hittar mer upplysningar om hur de hanterar dina personuppgifter i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.