Integritetspolicy och samtycke till dataanvändning hos TUNAP

Dataskydd är en fråga om förtroende och vi uppskattar ditt förtroende. Vi respekterar din integritet. Vi är fast beslutna att skydda och samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar. För att göra ditt besök på vår webbplats till en säker upplevelse, följer vi strikt alla tillämpliga lagar och bestämmelser vid bearbetning av dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder data.

Du kan skriva ut eller spara det här dokumentet på din dator genom att använda utskriftsfunktionen i din webbläsare.

Genom att godkänna följande integritetspolicy samtycker du till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter genom TUNAP i enlighet med alla lagar om dataskydd och följande bestämmelser.

1. Dataskydd en överblick

1.1 Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Du kan hitta detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration under denna text.

1.2 Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för insamlingen av data på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina data in genom att du meddelar dem till oss. Detta kan t.ex. Till exempel är det data som du anger i ett kontaktformulär.

Våra IT-system samlar automatiskt in andra data när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidåtkomst). Dessa data registreras automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls korrekt. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa data korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du kan hitta information om detta i dataskyddsdeklarationen under "Rätt till begränsning av behandling".

1.3 Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta händer främst med kakor och med så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig.

Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om dessa verktyg och dina alternativ för invändningar i följande dataskyddsdeklaration.

2 Allmän information och obligatorisk information

2.1 Dataskydd

Operatörerna på dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tredjepartsåtkomst.

2.2 Anmälan till det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

TUNAP GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Industrie Chemie Verwaltungs GmbH, Bürgermeister-Seidl-Strasse 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Sports GmbH, Bürgermeister-Seidl-Strasse 2, 82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-post: info@tunap.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

2.3 Lagstadgad uppgiftsskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

STARHEAD GmbH

Telefon: +49 (0) 8171 42 82 766 0

E-post: datenschutz@tunap.com

2.4 Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten av databehandlingen som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

2.5 Rätt att invända mot datainsamling i speciella fall och direktreklam (artikel 21 GDPR)

Om databehandling är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din specifika situation; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som behandlingen bygger på kan hittas i denna dataskyddsdeklaration. Om du lämnar in invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i fråga, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden ( Invändning enligt artikel 21, punkt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att göra sådan reklam; Detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direkt marknadsföringsändamål (invändningar enligt artikel 21, punkt 2, GDPR).

2.6 Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har den registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga bostad, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

2.7 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ha data som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal som överlämnats till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

2.8 SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna sida SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

2.9 Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med databehandling och, om nödvändigt, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

2.10 Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras hos oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

• Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.

• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver den för att utöva, försvara eller hävda rättsliga påståenden, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att tas bort.

• Om du har lämnat in invändningar i enlighet med artikel 21, punkt 1 GDPR, måste du och våra intressen vägas upp. Så länge det inte är klart vars intressen uppväger rättigheterna har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter - förutom lagring - endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse Europeiska unionen eller en medlemsstat.

2.11 Invändning mot reklammeddelanden

Vi invänder härmed användning av kontaktdata som publiceras inom ramen för avtryckskravet för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.

3. Datainsamling på vår webbplats

3.1 Cookies

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies kvar på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av kakor och endast tillåter kakor i enskilda fall, utesluta godkännandet av kakor i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av kakor när webbläsaren är stängd. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. kundvagnsfunktion) ställs in på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR sparat. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av kakor för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. kakor för att analysera ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

3.2 Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

• Webbläsartyp och version

• Operativsystem används

• Refererande URL

• Värdnamnet på den åtkomstdatoren

• Tid för servernförfrågan

• IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

3.3 kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar med hjälp av kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla utredningen och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR). Du kan dra tillbaka detta samtycke när som helst. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten av databehandlingsoperationer som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Uppgifterna du anger i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - påverkas inte.

3.4 Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra denna information utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller är nödvändigt för att genomföra åtgärder före kontraktsmässiga avtal. I alla andra fall är behandlingen baserad på ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR) och / eller på våra berättigade intressen (artikel 6, punkt 1, lit. Låt oss ha förfrågningar.

Uppgifterna du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att förbli hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

3.5 Behandling av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättande, innehåll eller ändring av det rättsliga förhållandet (lagerdata). Detta görs på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. b GDPR, som möjliggör behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder. Vi samlar bara in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsinformation) om detta är nödvändigt för att aktivera eller fakturera användaren för användningen av tjänsten.

Kunddata som samlas in kommer att raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har upphört. De lagstadgade lagringsperioderna påverkas inte.

4. Analysverktyg och reklam

4.1 Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagring av Google Analytics-kakor och användningen av detta analysverktyg är baserat på artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Browser plugin

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats:

Inaktivera Google Analytics

Du kan hitta mer information om hantering av användardata på Google Analytics i

Googles sekretesspolicy:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

orderbehandling

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google och genomför de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska funktioner" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen för webbplatsbesökarna. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte tilldelas en specifik person. Du kan avaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics som visas i punkten "Invändning mot datainsamling".

lagringstid

Data lagrade på Google på användar- och evenemangsnivå som är länkade till kakor, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-kakor, Android-reklam-ID) kommer att anonymiseras efter 26 månader. eller raderas. För mer information, se följande länk:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Nyhetsbrev

5.1 Nyhetsbrevdata

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in, eller endast på frivillig basis. Vi använder endast denna information för att skicka den begärda informationen och vidarebefordra den inte till tredje part.

Uppgifterna som anges i nyhetsbrevets registreringsformulär kommer endast att behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1 a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av informationen, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel via länken "avsluta prenumerationen" i nyhetsbrevet. Lagligheten hos databehandlingen som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som du har deponerat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och raderas efter att du har prenumererat på nyhetsbrevet. Data som vi har lagrat för andra syften förblir opåverkade.

5.2 CleverReach

Denna webbplats använder CleverReach för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach är en tjänst med vilken nyhetsbrevssändningen kan organiseras och analyseras. Data som du anger för prenumeration på nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) kommer att lagras på CleverReachs servrar i Tyskland och Irland.

Våra nyhetsbrev som skickas med CleverReach gör det möjligt för oss att analysera beteendet hos nyhetsbrevmottagare. Det kan bland annat analyseras hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevmeddelandet och hur ofta vilken länk som klickades på i nyhetsbrevet. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det också analyseras om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har skett efter att ha klickat på länken i nyhetsbrevet. För mer information om dataanalys via CleverReach-nyhetsbrevet, gå till:

https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Databehandling är baserad på ditt samtycke (artikel 6, punkt 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Legaliteten för den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

Om du inte vill ha analys av CleverReach måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevmeddelande. Du kan också avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Uppgifterna du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och raderas efter att du har prenumererat på nyhetsbrevet, både från våra servrar och från CleverReachs servrar. Data som vi har lagrat för andra syften förblir opåverkade.

För mer information, se CleverReachs sekretesspolicy på:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Ingående av ett orderbehandlingsavtal

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med CleverReach och genomför fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder CleverReach.

6. Plugins och verktyg

6.1 YouTube med utökat dataskydd

Vår webbplats använder plugins från YouTube-webbplatsen. Webbplatsen drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utvidgade dataskyddsläget. Enligt YouTube betyder detta läge att YouTube inte sparar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Men det utökade läget för dataskydd utesluter inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partners. Exempelvis, oavsett om du tittar på en video, ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto aktiverar du YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att du har startat en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägerier. Cookiesna finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsprocesser utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

YouTube används i intresse för en attraktiv presentation av våra onlinerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Mer information om dataskydd på YouTube finns i deras dataskyddsdeklaration på:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.2 Googles webbsnitt

Den här sidan använder så kallade webbsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nått via din IP-adress. Googles webbsnitt används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlinerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Du kan hitta mer information om Google Web Fonts på

https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=en.

6.3 Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps-karttjänsten via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används för att få en attraktiv presentation av våra onlinerbjudanden och för att göra det enklare att hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR.

6.4 Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan "reCAPTCHA") på vår webbplats. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

ReCAPTCHA är avsett att kontrollera om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsbesökaren baserat på olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart som besökaren kommer in på webbplatsen. För analys utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren stannar på webbplatsen eller musrörelser gjorda av användaren). Uppgifterna som samlats in under analysen vidarebefordras till Google.

ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen rekommenderas inte att en analys sker.

Databehandling är baserad på artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserad spionering och SPAM.

Mer information om Googles reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns i följande länkar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

7. Våra sociala medier framträdanden

Databehandling via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende omfattande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. som knappar eller reklambanners). Genom att besöka våra sociala mediepresentationer utlöses många dataskyddsrelaterade behandlingsprocesser. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto med respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter, till exempel med hjälp av kakor som är lagrade på din slutanordning eller genom att spela in din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna för sociala medieportaler skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På detta sätt kan intressebaserad annonsering visas inom och utanför respektive sociala medias närvaro. Om du har ett konto med respektive sociala nätverk kan intressebaserad annonsering visas på alla enheter där du är inloggad eller loggad in.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsprocesser på portalen för sociala medier. Beroende på leverantör kan ytterligare bearbetningsoperationer därför utföras av operatörerna av sociala medieportaler. Detaljer kan hittas i villkoren för användning och dataskydd i respektive sociala medieportaler.

rättslig grund

Vår närvaro på sociala medier är utformad för att säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Analysprocesserna initierade av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna för de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR).

Ansvarig och påstående om rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediesajter (t.ex. Facebook), är vi tillsammans med operatören av sociala medieplattformen ansvariga för databehandlingsprocesserna som utlöses under detta besök. Du kan utöva dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) i princip både mot oss liksom hävda operatören för respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook).

Observera att trots det delade ansvaret med operatörerna av sociala medier, har vi inte fullt inflytande på databehandlingsprocesserna för de sociala medieportalerna. Våra alternativ beror till stor del på respektive leverantörs företagspolicy.

lagringstid

Uppgifterna som direkt samlas in av oss via sociala medier närvaro kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring inte längre gäller, du ber oss ta bort dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagret inte längre gäller. Sparade kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - påverkas inte.

Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina data, som sparas av operatörerna av sociala nätverk för sina egna ändamål. För detaljer, vänligen kontakta operatörerna för sociala nätverk direkt (till exempel i deras dataskyddsdeklaration, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en Facebook-profil. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld.

Vi har ingått ett behandlingsavtal med Facebook (controller-tillägg). Detta avtal bestämmer vilka databehandlingsoperationer vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal under följande länk:

https://sv-se.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan justera dina annonseringsinställningar oberoende i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

För mer information, se Facebooks sekretesspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Du kan hitta information om hur de hanterar dina personuppgifter i Instagram: s dataskyddsdeklaration:

https://help.instagram.com/519522125107875.

Linkedin

Vi har en LinkedIn-profil. Leverantören är LinkedIn Irland obegränsat företag, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn är certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld. LinkedIn använder annonseringskakor. Om du vill avaktivera LinkedIn-annonseringskakor, använd följande länk:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Du kan hitta information om hur de hanterar dina personuppgifter i LinkedIn: s dataskyddsdeklaration:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.